Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z zasobów archiwalnych Nadleśnictwa Gorlice

PROCEDURA WYDAWANIA DOKUMENTÓW SPORZĄDZANYCH NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ ZASÓB ZAKŁADOWEJ SKŁADNICY AKT NADLEŚNICTWA GORLICE

 

  1. Zakładowa składnica akt jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Gorlice, udostępnia dokumentację archiwalną byłych pracowników oraz zleceniobiorców świadczących pracę/usługi na rzecz ww. jednostki.
  2. W celu uzyskania zaświadczeń sporządzonych na podstawie dokumentów zalegających w zakładowej składnicy akt należy złożyć wniosek według wzoru „wniosek o wydanie dokumentów z zakładowej składnicy akt Nadleśnictwa Gorlice”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  3. Wnioskodawca powinien dołączyć w formie załączników wszelką dokumentację posiadaną przez wnioskodawcę dotyczącą wnioskowanego okresu.
  4. Złożenie wniosku w innej formie nie zawierającego elementów niezbędnych do ustalenia dokumentów, obliguje wnioskodawcę do jego ponownego złożenia według ustalonego wzoru.
  5. Nadleśnictwo Gorlice udostępnia dokumentację niezwłocznie. Z uwagi na zawiłość sprawy, kwerendę archiwalną, termin ten może wynosić do 3 miesięcy, od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  6. Za wnioskodawcę może działać pełnomocnik, który zobowiązany jest przedłożyć umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy.
  7. Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Gorlice, listownie za pośrednictwem poczty lub poczty e-mail.
  8. W przypadku nie posiadania żądanej dokumentacji lub upływu ustawowego okresu jej przechowywania wnioskodawca jest informowany o tym fakcie.