Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Gorlice jest otwarte na możliwość wsparcia różnorodnych inicjatyw społecznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP daje możliwość przeznaczenia części wypracowanego zysku na cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej.

Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele pożytku publicznego zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami) na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Gorlice.

O taką formę wsparcia mogą wnioskować zorganizowane podmioty społeczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje itp. realizujące określone powyżej przedsięwzięcia (wzór wniosku w załączeniu).

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją przez wnioskującego „Regulaminu przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Gorlice”. Ze względu na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego.

Nadleśnictwo Gorlice zastrzega, iż nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny.

Warunkiem ewentualnego przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a Nadleśnictwem Gorlice, której wzór znajduje się w załączeniu.