Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja wspólnych przedsięwzięć drogowych

Uroczyste otwarcie drogi i mostu, których koszty remontu zostały współfinansowane ze środków Lasów Państwowych (Funduszu Leśnego).

W dniu 10.12.2022 r. przy udziale Sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Środowiska i Klimatu P. Edwarda Siarki oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie P. Pawła Szczygła oraz przedstawicieli władz samorządowych odbyło się uroczyste otwarcie drogi i mostu, których koszty remontu zostały współfinansowane ze środków Lasów Państwowych (Funduszu Leśnego).

Zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną, w 2022 roku Nadleśnictwo Gorlice uczestniczyło w realizacji dwóch przedsięwzięć polegających na remoncie lokalnych dróg i mostów.

Pierwsze zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Łużna - Pustki Nr 270769K” realizowane było przez Gminę Łużna.

W ramach remontu wykonano ścięcie zawyżonych poboczy, odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, likwidację istniejących  uszkodzeń,  wykonanie  sprawnego  systemu  odwodnienia  oraz  wykonanie  nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 770 m

Całkowita wartość zadania: 700 000,00 zł

Kwota dofinansowania Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego: 350 000,00 zł tj. ok. 50 % wartości zadania.

Drugie zadanie  pn.: oraz "Remont mostu na drodze powiatowej NR 1909R Krempna – Żydowskie –Grab w km 4+421”. W ramach zadania dokonano remontu przyczółków, odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, likwidacji istniejących uszkodzeń w konstrukcji mostu, wykonano  sprawny  systemu  odwodnienia, nowe barierki oraz nową nawierzchnię bitumiczną.

Całkowita wartość zadania: 1 100 400,00 zł

Kwota dofinansowania Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego: 825 300 zł tj. ok. 75% wartości zadania.

Udzielana samorządom przez Lasy Państwowe pomoc finansowa znacząco wpływa na poprawę stanu technicznego dróg oraz polepsza komfort ich użytkowników, a także znacząco wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo ułatwia dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru w pobliskich lasach oraz poprawia organizację prac związanych z gospodarką leśną.