Asset Publisher Asset Publisher

EKOPARK – RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gorlice

 

Tytuł przedsięwzięcia: EKOPARK – RADOCYNA - edukacja ekologiczna w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną

 

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia w PLN: 10 178 141,00

 

Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PLN: 8 203 705,00

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.12.2023.

 

 

 

W ramach wnioskowanego projektu rozbudowy ośrodka na cele Ekoparku Radocyna powstaną następujące obiekty/strefy:

1.CZĘŚĆ I – BAZA CENTRALNA, szkoleniowa – z budynkiem konferencyjnym części strefy ochrony powietrza oraz z budynkiem informacyjnym przedstawiającym cel stworzenia parku (łącznie
2 budynki);

2. CZĘŚĆ II - edukacyjno–integracyjna tzw. „ZA WODĄ”, przedstawiająca drewno i sposoby jego wykorzystywania w przyrodzie, jako ekologicznego budulca;

3. CZĘŚĆ III – INTERAKTYWNY PARK z funkcją edukacyjną

a) część edukacyjna z licznymi ścieżkami, tematycznie podzielonymi.

Projekt obejmował będzie następujące działania inwestycyjne:

1. BAZA GŁÓWNA (CENTRALNA):

 - Budynek konferencyjno-wystawowy: przebudowa istniejącego budynku na budynek konferencyjno-wystawowy wraz z zakupem wyposażenia: mebli, urządzeń i elementów edukacyjnych;

- Budynek informacyjny - przystosowanie budynku starej agregatorowni na punkt informacyjny wraz
z zakupem wyposażenia: mebli, urządzeń multimedialnych, ekspozytorów, makiet, tablic informacyjnych, elementów zagospodarowania otoczenia;

- Strefa ochrony powietrza - wykonanie konstrukcji edukacyjnej wraz z elementami zagospodarowania otoczenia;

- Bezpośrednie otoczenie budynku szkoleniowego – wykonanie podjazdów i ciągów komunikacyjnych wraz z elementami wyposażenia w małej architektury i ogrodzeniem;

2. BAZA EDUKACYJNO-INTEGRACYJNA "ZA WODĄ"

- Wiata w stylu chyży - przebudowa istniejącej, rozbudowa wiaty w stylu chyży z elementami zagospodarowania otoczenia i małej architektury,

- Ścieżka edukacyjna po drewnianych podestach - budowa drewnianych podestów z balustradami
i elementami małej architektury.

3. INTERAKTYWNY PARK

- Ścieżki edukacyjne - ścieżki, ciągi komunikacyjne, nawierzchnie utwardzone z elementy małej architektury i zagospodarowania otoczenia;

- zagospodarowanie terenu: Instalacja wodociągowa, Instalacja elektryczna, oświetleniowa, Parking, Umocnienie oraz przewiert sterowany pod rzeką Wisłoka, Remont istniejącej kładki pieszej.

W ramach „Pozostałych kosztów” przedsięwzięcia zostaną pokryte koszty Tablic informacyjnych, koszty zarządzania projektem oraz koszty związane z realizacją konferencji inaugurującej otwarcie ośrodka dla 80 uczestników – w tym opracowanie i druk materiałów szkoleniowych i konferencyjnych.