Zasoby leśne

Podstawowe cechy drzewostanów w Nadleśnictwa Gorlice.

Hodowla lasu

Gospodarka leśna na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach według zasad powszechnej ochrony, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu stanowi podstawową dziedzinę gospodarki leśnej, mającej na celu zapobieganie procesom chorobowym, zabezpieczenie lasu przed szkodami oraz zwiększenie odporności ekosystemów leśnych na szkodniki i czynniki chorobotwórcze. Podstawę w ochronie lasu stanowi zasada profilaktycznego (zapobiegawczego) działania.

Użytkowanie lasu

Rozmiar pozyskania drewna ograniczony jest tzw. etatem użytkowania głównego określonym w planie urządzenia lasu na okres 10 – letni.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Gorlice obecnie prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu na okres gospodarczy 2016 - 2025.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Gorlice znajduje się 9 obwodów łowieckich, ponadto Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny.

Ochrona przyrody

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada następujący certyfikat:

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa