Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

Nadleśnictwo Gorlice sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 4360 ha, w oparciu o zawarte porozumienia, w którym został szczegółowo określony zakres powierzonego nadzoru na gospodarką leśną.
Porozumienie z dn. 16 stycznia 2024 r. pomiędzy Starostą Gorlickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice oraz Porozumienie z dn. 4 stycznia 2024 r. pomiędzy Starostą Nowosądeckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice.

Przepisy prawne dotyczące lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i  niestanowiących własności Skarbu Państwa) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku (Dz.U. 2023 poz. 1356). Zagadnienia związane z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa ujęte są również w innych ustawach:
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2024 r. poz. 82);
- ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 (Dz. U. 2023 r. poz. 1105);
- ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2023 poz. 1336);
- kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2023 poz. 1610);
- kodeks wykroczeń z 20 maja 1971 (Dz. U. 2023 poz. 2119);
- ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym z 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2019 poz. 1097)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2022 poz. 1065);

 

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może w drodze porozumienia o charakterze umowy cywilno-prawnej, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną nadleśniczym Lasów Państwowych.

 

Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

  1. Decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydaje starosta lub nadleśniczy. W tym celu należy złożyć "wniosek...". W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
  2. Decyzja następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.
  3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna". Drewno cechuje się wyłącznie przy pniu. Bezpośrednio po ocechowaniu drewna Leśniczy wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.

 

 

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

  1. Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
  2. Jeżeli wniosek jest prawidłowy Leśniczy rejestruje wniosek i datę wpływu w rejestrze prowadzonym dla danego leśnictwa.
  3. W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku leśniczy dokonuje oceny zgodności planowanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania. Jeżeli planowany zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu urządzania, leśniczy udaje się na grunt celem ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.
  4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

 

Uwaga:

Jeżeli wnioskodawca

a.       nie wykonuje w części lub w całości ustalonego w danym okresie wyrębu – decyzja wygasa, właściciel musi składać ponowny wniosek,

b.      nie realizuje zadań ochronnych i hodowlanych określonych w decyzji ustalającej /np. ponownego wprowadzenia  roślinności leśnej – Leśniczy po dokonaniu kontroli wykonania decyzji ustalającej – skalda na piśmie informację do nadleśnictwa, Nadleśnictwo informuje starostę.

c.       dokonuje wyrębu niezgodnie z wydaną decyzją lub  dokonuje wyrębu bez decyzji– Leśniczy nie cechuje pozyskanego drewna i odmawia wydania świadectwa legalności pozyskania, składa stosowną adnotacje na wniosku i przekazuje wniosek nadleśnictwu. Nadleśnictwo informuje starostę. 

 

Art. 158. § 1. Kodeksu Wykroczeń: „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.