Obszary chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu: 1. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 2. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Pomniki przyrody

Dąb Aleksander

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „ Mokra Łąka” w Czarnym - eutroficzna młaka górska.

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Lasy HCVF

LASY O SZCZEGÓLNYCH WARTOŚCIACH PRZYRODNICZYCH LUB KULTUROWYCH W NADLEŚNICTWIE GORLICE (HCVF - HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS)