Asset Publisher Asset Publisher

Europejska Sięć Obszarów Natura 2000

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych. W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju).

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Gorlice:

Lp

Nazwa

Kod obszaru

Powierzchnia ogólna obszaru (ha)

Powierzchnia w zasięgu  Nadleśnictwa (ha)

Powierzchnia na gruntach zarządzanych przez PGL LP (ha)

Lokalizacja

1

Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca

PLH120020

siedliskowy

586,3

103,61

8,65

L-ctwo Stróże

2

Źródliska Wisłoki

PLH120057

siedliskowy

181,3

180,05

75,59

L-ctwo Radocyna

3

Biała Tarnowska

PLH120090

siedliskowy

957,5

103,13

0,09

L-ctwo Stróże

4

Ostoja Magurska

PLH180001

siedliskowy

20084,5

151,39

136,17

L-ctwo Wołowiec  L-ctwo Bodaki

5

Wisłoka z dopływami

PLH180052

siedliskowy

2653,1

87,11

0,52

L-ctwo Zagórzany

6

Beskid Niski

PLB180002

ptasi

151 966,6

22 288,23

13 793,86

L-ctwa: Dragaszów, Bodaki, Małastów, Owczary, Konieczna, Krzywa, Wołowiec, Radocyna, Grab

7

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego

PLH120094

siedliskowy

2788,99

0,08

-

Małastów