Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu: 1. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 2. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Południowomałopolski  Obszar Chronionego Krajobrazu:

Data utworzenia:  27 luty 2012 r.

Podstawa prawna:  Uchwała Nr XVIII/299/12 (Dz. Urz. Woj. Małopol. poz. 1194 z dnia 20 marca 2012r.) Sejmiku Województwa Małopolskiego

Powierzchnia ogólna: 364176 ha

Powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa: 13947,11 ha

Położenie w zasięgu Nadleśnictwa:  gmina Uście Gorlickie oraz części gmin: Gorlice, Sękowa, Łużna

Czynna ochrona ekosystemów leśnych w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej obejmuje: 

Ø  utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

Ø  sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych; 

Ø  tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności; 

Ø  utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 

Ø  zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych; 

Ø  pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do całkowitego ich rozkładu; 

Ø  zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności; 

Ø  utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych; 

Ø  zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

Ø  działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Ø  utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności; 

Ø  zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych; 

Ø  zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

Ø  działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego:

Powierzchnia ogólna 82436 ha

Powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa 951,61 ha

Obszar utworzony został w 1998 r. rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 z dnia 2 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17 poz. 223). Najnowszym dokumentem określającym jego powierzchnię, granice, oraz obowiązujące zakazy i nakazy jest Rozporządzenie Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357).

Obszar położony jest w południowej części województwa podkarpackiego jako jeden z elementów regionalnego systemu wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Od południowego wschodu przylega do Magurskiego Parku Narodowego, od południa do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Administracyjnie Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego znajduje się na terenie gmin: Besko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Lesko, Sanok, Zagórz, Zarszyn