Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Właścicieli lasów niepaństwowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz  art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwanego RODO,  informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, mający siedzibę  w Zagórzanach, tel. 183530395, adres e – mail gorlice@krakow.lasy.gov.pl.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e – mail :  Arkadiusz Kępski, e-mail: iod@comp-net.pl.
 1. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 wynikającego z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz na podstawie Porozumienia o świadczenie usług dotyczących realizacji niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego pomiędzy Starostą Gorlickim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice w celu wydania świadectwa legalności pozyskania drewna.
 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub z bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Gorlickiego.
 1. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, lub uzupełnienia niekompletnych danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a po tym okresie będą archiwizowane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

A. Dla lasu położonego na terenie gmin: Gorlice, Uście Gorlickie, Sękowa, Grybów (brak Uproszczonego planu urządzania)

 

 1. Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna – wypełnia pkt 1. wniosku.
 2. Wniosek niekompletny, wypełniony nieprawidłowo lub podpisany przez osobę nie będącą właścicielem/współwłaścicielem lub zarządca bez pisemnego pełnomocnictwa  - nie podlega przyjęciu.
 3. Jeżeli wniosek jest prawidłowy Leśniczy rejestruje wniosek i datę wpływu w rejestrze prowadzonym dla danego leśnictwa - wg wzoru
 4. Leśniczy w ciągu max. 30 dni od daty wpływu dokonuje oceny stanu lasu i sporządza na tę okoliczność protokół z oględzin – wg wzoru,  ustalając rodzaj i zakres niezbędnych zabiegów, w tym wyznacza drzewa do usunięcia poprzez przybicie cechówki na pierśnicy.
 5. W ciągu tych samych 30 dni Leśniczy przygotowuje w trzech egzemplarzach decyzję ustalającą  – wg wzoru, określając zadania w zakresie  wyrębu drzew w danym okresie oraz inne zadania z zakresu gospodarki leśnej, w tym obowiązkowo w zakresie ponownego wprowadzenie roślinności leśnej, gdy wymaga tego stan lasu.
 6. Leśniczy przekazuje przygotowaną decyzję wnioskodawcy, potwierdzając fakt doręczenia adnotacją na kopi decyzji „Otrzymałem, data, podpis".
 7. Decyzja staje się wykonalna z dniem doręczenia gdyż uwzględnia w całości wniosek strony. Pozyskane na podstawie decyzji drewno podlega ocechowaniu.  Drewno cechuje się wyłącznie przy pniu. Bezpośrednio po ocechowaniu drewna Leśniczy wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.
 8. Wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa, potwierdzając fakt otrzymania podpisem na kopi nr 1 i 2  świadectwa.

 

 

B. Dla lasu położonego na terenie Gminy Łużna oraz Gminy Grybów (jest opracowany Uproszczony plan urządzania lasu)

 

 1. Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna – wypełnia pkt 2. wniosku
 2. Wniosek niekompletny, wypełniony nieprawidłowo lub podpisany przez osobę nie będącą właścicielem/współwłaścicielem lub zarządcą bez pisemnego pełnomocnictwa  - nie podlega przyjęciu.
 3. Jeżeli wniosek jest prawidłowy Leśniczy rejestruje wniosek i datę wpływu w rejestrze prowadzonym dla danego leśnictwa - wg wzoru
 4. W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku leśniczy dokonuje oceny zgodności planowanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania. Jeżeli planowany zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu urządzania, leśniczy udaje się na grunt celem ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.  Jeżeli planowane przez wnioskodawcę pozyskanie przekracza rozmiar określony w Planie uproszczonym Leśniczy udaje się na grunt, dokonuje oceny stanu lasu i zgodnie z zasadami gospodarki leśnej wyznacza drzewa do wyrębu -pozyskanie nie naruszające trwałości lasu, a po ścince cechuje drewno i wystawia świadectwo legalności pozyskania –. Jeżeli wnioskodawca dokonuje wyrębu niezgodnie z wyznaczeniem, w szczególności znacznie przekracza masę ustaloną na gruncie lub tylko zgłasza do ocechowania i legalizacji drewno pozyskane w rozmiarze znacznie przekraczającym ustalenia planu urządzania– pozyskanie o cechach dewastacyjnego wyrębu, leśniczy odmawia cechowania i legalizacji drewna , umieszcza stosowną adnotacje na wniosku, wniosek przekazuje do Nadleśnictwa. Nadleśnictwo informuje Starostę.
 5. Po ocechowaniu drewna wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa, potwierdzając fakt otrzymania podpisem na kopi nr 1 i 2  świadectwa.

 

Uwaga:

Jeżeli wnioskodawca

a.       nie wykonuje w części lub w całości ustalonego w danym okresie wyrębu – decyzja wygasa, właściciel musi składać ponowny wniosek,

b.      nie realizuje zadań ochronnych i hodowlanych określonych w decyzji ustalającej /np. ponownego wprowadzenia  roślinności leśnej – Leśniczy po dokonaniu kontroli wykonania decyzji ustalającej – skalda na piśmie informację do nadleśnictwa, Nadleśnictwo informuje starostę.

c.       dokonuje wyrębu niezgodnie z wydaną decyzją lub  dokonuje wyrębu bez decyzji– Leśniczy nie cechuje pozyskanego drewna i odmawia wydania świadectwa legalności pozyskania, składa stosowną adnotacje na wniosku i przekazuje wniosek nadleśnictwu. Nadleśnictwo informuje starostę. 

 

Art. 158. § 1. Kodeksu Wykroczeń: „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.