Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka Łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa Gorlice znajduje się 9 obwodów łowieckich, ponadto Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa Gorlice znajduje się 8 obwodów łowieckich, które dzierżawione są przez 7 kół łowieckich. Ponadto Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny utworzonym w obwodzie nr 203 na łącznej powierzchni 4 700 ha.  Teren OHZ-u to gównie lasy (3990ha), które pokrywają szczyty Beskidu niskiego. W dolinach natomiast przeważają pastwiska, pola uprawne oraz nieużytki na których można zauważyć jeszcze ślady po dawnych mieszkańcach tych terenów.  W łowisku możemy spotkać takie gatunki łowne jak jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, bażant, kuropatwa, borsuk, lis, kuna leśna.

Nadleśnictwo Gorlice zaprasza do skorzystania z oferty organizacji polowań, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Zamówienia polowań należy kierować na adres:
Nadleśnictwo Gorlice
Zagórzany 343, 38-333 Zagórzany
tel.:18 353-03-95, fax : 18 351-13-89,
e-mail : gorlice@krakow.lasy.gov.pl