Lista aktualności Lista aktualności

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłej zwierzyny

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłej zwierzyny

(za wyjątkiem dzika).

 

Sposób postępowania w przypadku znalezienia padłej zwierzyny zależy od miejsca, w którym stwierdzono padłą zwierzynę.

Jeśli napotkasz padłe zwierzę:

  • W lesie państwowym – należy zawiadomić właściwe nadleśnictwo, gdyż według przepisów to właściciel nieruchomości, czy też jego zarządca jest zobowiązany do utrzymania porządku na swoim terenie, w tym również uprzątnięcia padłej zwierzyny.
  • W obrębie pasa drogowego drogi publicznej (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej) – za usunięcie padłej zwierzyny w pasie drogowym odpowiada zarządca drogi. Jeśli nie wiemy, kto jest zarządcą danej drogi, informacji takiej udzieli  właściwy urząd gminy.  UWAGA!!! Jeśli padłe zwierzę stwarza zagrożenie dla innych użytkowników drogi fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.
  • Na prywatnej posesji, w tym również na terenie prywatnego lasu  – obowiązek  usunięcia i utylizacji padłej zwierzyny ciąży na właścicielu nieruchomości.

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu uprzątnięcia i miejsca utylizacji udzielają właściwe Urzędy Gmin, które są zobowiązane do organizacji i utrzymania porządku w gminach.

Dane kontaktowe Urzędów Gmin:

Urząd Gminy

Telefon

Gorlice

18 534 62 00

Sękowa

18 351 80 16

Bobowa

18 351 43 00

Uście Gorlickie

18 351 60 41

Lipinki

13 447 70 21

Łużna

18 354 30 39

Moszczenica

18 354 13 00

Grybów

18 445 02 04

Krempna

13 441 40 45

 

 

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

UWAGA! ZAGROŻENIE ASF!

- jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia padłego dzika w celu ułatwienia jego odnalezienia przez właściwe służby;

- należy powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

- fakt znalezienia padłego dzika należy zgłosić do :

  • właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej 
  • straży miejskiej lub miejscowego starostę, burmistrza, wójta gminy
  • właściwego miejscowo nadleśnictwa lub koła łowieckiego

W trakcie zgłoszenia należy podać możliwie najwięcej informacji o miejscu znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty  orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu)  

 

Opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia  13 września 1996r. z późniejszymi zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

- Wytycznych Głównego Inspektoratu Weterynarii odnośnie postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.