Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów leśnych

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2021, poz. 1275) Nadleśniczy nadleśnictwa Gorlice może nabywać lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe informacje dotyczą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia zlokalizowanych na terenie Gmin: Miasto Gorlice, Gorlice, Bobowa, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Sękowa,  Uście Gorlickie, Grybów, Krempna, położonych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Gorlice. Zasięg granic administracyjnych Nadleśnictwa Gorlice można  sprawdzić na portalu internetowym Bank Danych o Lasach pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w przypadku:

 • jego bezpośredniej przyległości do gruntu Nadleśnictwa Gorlice ;
 • zniesienia współwłasności Skarbu Państwa Nadleśnictwa Gorlice z osobami fizycznymi,
 • regulacji granicy polno-leśnej.
 • inne – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa

 

Ponadto muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków grunt figuruje jako las (Ls), a jeżeli grunt jest użytkiem rolnym to musi być przeznaczony do zalesiania (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o możliwym zalesieniu);
 • grunt musi mieć uregulowany stan prawny (m. in. mieć założoną księgę wieczystą) i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich;
 • granice gruntu są ustalone (np. przez uprawnionego geodetę), utrwalone w terenie oraz nie toczą się  żadne spory graniczne.

 

Zgłoszenia chęci sprzedaży gruntu należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku/oferty sprzedaży (załącznik do wypełnienia na dole ogłoszenia).

Do wniosku/oferty sprzedaży lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia należy dołaczyć:

 • kopię odpisu Księgi Wieczystej (sąd – wydział ksiąg wieczystych )
 • kopię wypisu z rejestru gruntów z ewidencji powszechnej (starostwo - geodezja)
 • kopię mapy ewidencyjnej z ewidencji powszechnej (starostwo - geodezja)
 • kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (gmina)
 • kopię wyciągu z uproszczonego planu urządzenia lasu (starostwo – wydział środowiska)

 

WAŻNE!

 1. Priorytetem w nabywaniu objęte są grunty przylegające bezpośrednio do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictwa Gorlice.
 2. Realizacja procedury kupna lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia możliwa będzie po uprzednim uzyskaniu przez Nadleśnictwo Gorlice zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
 3. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą niż wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 4. Operat szacunkowy wyceny wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości oferowanej do  sprzedaży, co do zasady, zamawia właściciel nieruchomości.